Права і свободи людини - це засадничі принципи існування індивіда як члена суспільства. Згідно із сучасним уявленням про суспільство, вони є невідчужуваними і природними для будь-якого громадянина. Держава не дарує громадянинові ці права, а , навпаки, бере на себе зобов’язання максимально убезпечувати громадянина від зазіхання на його права. У цьому сенсі, права людини є надбанням, що входить у протиріччя із запитами державної влади. Оскільки держава не є джерелом прав людини, Конституцією України закріплена заборона відчужувати чи якимось чином звужувати зміст прав людини. Рівність усіх людей у їх правах та гідності проголошена у Загальній декларації прав людини ООН 1948 року і також закріплена у Конституції України. Зокрема, ст. 101 КУ регламентовано створення конституційного органу – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина, а ст.55гарантує громадянинові право звертатися до нього за захистом своїх прав. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (омбудсман) Денісова Людмила Леонтіївна Предметом контролю Уповноваженого є діяльність усіх посадових та службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема і суддів. Слід зазначити, що контрольні функції Уповноваженого щодо діяльності суддів стосуються не суті судових рішень, а пов’язані, зокрема, з порушенням термінів розгляду справ у судах, недотриманням процесуальних норм тощо. Сфера компетенції Уповноваженого поширюється на діяльність усіх осіб, що здійснюють владні повноваження. У разі порушення своїх прав, громадянин може звертатися безпосередньо до громадської приймальні Уповноваженого Верховної Ради України, або до офісу регіонального представника Уповноваженого. Представник Уповноваженого Верховної Ради України у південних областях (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кропивницька) Остапенко Олександр Анатолійович тел.: 067-978-59-29 e-mail: Ostapenko@ombudsman.gov.ua   Звернення подаються Уповноваженому в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років (ст. 17 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

RSS Новини омбудсмана

Поделиться в социальных сетях: